ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ПРОГРАММЫН БОРЛУУЛАЛТ

“Тогтвортой хөгжлийн төлөө”
Тоног төхөөрөмжийн худалдаа

Европын орнуудын олон улсын стандартыг хангасан эрчим хүчний хэмнэлттэй, халаалт, хөргөлт, агаар сэлгэлтийн  тоног төхөөрөмжийг Монгол Улсын барилгын зах зээлд нийлүүлж байна.  Барилгын инженерийн шугам сүлжээний тоног төхөөрөмжийн борлуулалт хийж байна. Үүнд:

– Kampmann, Ruck, Stulz, Lindner, KSB, Hoval, 2VV, C&D, Cimberio, Clivet, Vents, Grad, Clint, BEKA

Программын худалдаа

Барилгын бүтээцийн тооцооны программ

1.  Лира САПР- программ нь Төмөр бетон болон  ган барилга, гүүрийн  бүтээцийн тооцоог байгаль цаг уурын болон газар хөдлөлийн онцгой нөхцөлд тооцоно.

2.  Мономах САПР–программ нь Төмөр бетон барилын бүтээцийн тооцоог байгаль цаг уурын болон газар хөдлөлийн онцгой нөхцөлд тооцоно.

3.  Сапфир 3D- барилгын 3 хэмжээст зураг төслийн боловсруулан Лира САПР программд хөрвүүлэх мөн  бодолт хийн ажлын зураг төслийг гаргах боломжтой программ.

4.  Эспри – Барилгын бүтээц зураг төслийн инженерүүдэд зориулсан цахим гарын авлага мөн тооцоололын программ

-ЛИРА-САПР, МОНОМАХ, NanoCAD, MagicCAD, PV Simulation, Building Simulation