ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТ

“Тогтвортой хөгжлийн төлөө”
Инженерийн шугам сүлжээний угсралт, засвар үйлчилгээ:

  Халаалтын систем

  Хөргөлтийн систем

  Агаар сэлгэлтийн систем

  Серверийн өрөө ба датацентрийн хөргөлтийн систем

  Цахилгаан

  Холбоо, дохиолол

  Дулаан механик

  Автомат

  Цэвэр бохир ус